Privacybeleid

Toptechshop, die alle merken en producten van Toptechshop omvat, is zich ervan bewust dat u wellicht wilt weten hoe uw persoonlijk gegevens, zoals uw naam, adres, bankrekeningnummer, telefoon- en faxnummers of e-mailadres worden behandeld als u die doorgeeft aan Toptechshop. Wij hebben dit Privacybeleid uitgewerkt om u uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u te wijzen op alle voorzorgsmaatregelen die wij binnen de grenzen van de redelijkheid nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren.

Door het plaatsen van een bestelling en een beroep te doen op onze diensten stemt u in met de verzameling van uw persoonlijke gegevens en de gebruiksvoorwaarden zoals die zijn beschreven in dit privacybeleidsdocument, dat wij van tijd tot tijd aanpassen. Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen en verzoeken u dan ook dit privacybeleidsdocument regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van mogelijke aanpassingen. Wij plaatsen nieuw beleid op onze website(s) en passen steeds de datum aan in de laatste paragraaf van het beleid.

De voorwaarden in dit privacybeleidsdocument doen op geen enkele manier afbreuk aan de bepalingen van een mogelijk contract dat u met ons zou hebben afgesloten en de bepalingen daarin die voorrang hebben op de voorwaarden in dit Privacybeleidsdocument.

Verplichting tot geheimhouding

Toptechshop verzamelt noch verwerkt persoonlijke gegevens die u ons niet vrijwillig hebt verstrekt. Wij garanderen u dat wij beantwoorden aan strenge veiligheids- en privacyvoorschriften en verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Gebruiksdoeleinden van uw persoonlijke gegevens

Toptechshop verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden waarvan wij u op de hoogte stellen wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde diensten die aangeboden worden. Zo moeten wij bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of diensten te kunnen leveren, om ze te kunnen factureren, om uw krediet te verifiëren, om producten of diensten op de markt te brengen die u, naar wij hopen, wel zouden kunnen interesseren, om uw sollicitatie te kunnen verwerken, om u nieuwsbrieven te kunnen toezenden of om met u te kunnen communiceren. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om ten bate van onze bezoekers en klanten de efficiëntie van onze diensten na te gaan en te verbeteren. Wij kunnen ze gebruiken voor onze interne statistieken of andere beheersdoeleinden, om de belangstelling van onze klanten te peilen, en ook om het koopgedrag van en de trends bij onze klanten te bepalen en beter de ontwikkelingen van onze producten en onze marketingstrategieën te kunnen vastleggen. Door ons uw persoonlijke gegevens toe te zenden stemt u uitdrukkelijk in met deze aanwending. Toptechshop bewaart uw persoonlijke gegevens slechts gedurende die periode die redelijkerwijs nodig is om deze doelstellingen te bereiken. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Toptechshop  de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze website(s) kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent. Sommige diensten vereisen echter wel registratie.

Als u zich bij ons registreert, kunt u bepaalde velden (waarvan sommige verplicht zijn en andere optioneel) invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Als u er in deze gevallen voor kiest gegevens achter te houden die wij van u verlangen, is toegang tot bepaalde delen van onze website(s) niet gegarandeerd en kunnen wij mogelijk uw vragen niet beantwoorden.

Niet openbaar maken van informatie

Uw persoonlijke gegevens worden door Toptechshop nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden die vreemd zijn aan Toptechshop en haar merken en producten, behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen. In sommige gevallen echter kunnen de persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derden die handelen voor rekening van of namens Toptechshop voor verdere verwerking conform de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Wanneer voor om het even welke reden de verspreiding van persoonlijke gegevens aan derden nuttig of noodzakelijk is, garandeert Toptechshop dat deze derden hetzelfde beveiligingsniveau kunnen garanderen en eist Toptechshop een contractuele waarborg dat deze derden de persoonlijke gegevens slechts met het door u toegestane oogmerk zullen verwerken en dit met alle vereiste discretie en beveiliging.

Toegangsrecht

Wij trachten ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist en volledig zijn.

U hebt het recht tot inzage van uw persoonlijk gegevens om ze aan te passen of uit ons bestand te laten schrappen door contact op te nemen met Toptechshop via het contactformulier. Uw aanvraag zal behandeld worden met passende snelheid en precisie.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij doen alles wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw persoonlijke gegevens geraadpleegd worden door derden die niet handelen voor rekening van of namens Toptechshop en er niet mee hebben ingestemd uw persoonlijke gegevens met de nodige discretie en beveiliging te behandelen. De toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot het toptechshop-team, dat strenge privacyvoorschriften naleeft bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen die Toptechshop online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en door in de sector gangbare firewalls. Hoewel wij getracht hebben website(s) te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van onze bezoekers waard zijn, willen wij u er wel aan herinneren dat over het algemeen het internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. De vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u verstrekt of van het materiaal dat via onze website(s) of via e-mail verzonden wordt, kan dan ook niet door Toptechshop gegarandeerd worden. Wij kunnen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw persoonlijke gegevens op het internet.

Overbrenging van persoonlijke gegevens naar het buitenland

Toptechshop is gevestigd in Nederland, maar kan uw persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbank overbrengen van externe partners die zich ertoe hebben verbonden te waken over hun vertrouwelijkheid en beveiliging en die zich bevinden buiten het land waar u verblijft. Indien het beveiligingsniveau voor persoonlijke gegevens in een bepaald land niet beantwoordt aan de internationaal erkende normen, vergewissen wij ons ervan dat de verzending van persoonlijke gegevens naar onze gegevensbanken in dat land in dezelfde mate beveiligd wordt en dat van een verzending van persoonlijke gegevens naar derden in dat land geen sprake kan zijn. Door uw persoonlijke gegevens in te voeren geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor mogelijke verzending naar externe partners van Toptechshop, en ook voor hun verzending over de landsgrenzen.

Naamloze gegevens en cookies

De meeste informatie die wij op onze website(s) verzamelen, is anoniem van aard. Wanneer u onze website(s) bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens die niet uitdrukkelijk, vrijwillig en bewust door uw toedoen zijn verstrekt. De naamloze informatie wordt door Toptechshop verwerkt om de inhoud van deze website(s) te verbeteren, om ze beter aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en om meer te weten te komen over die bezoekers en over de manier hoe ze deze website(s) gebruiken. Om anonieme informatie te verzamelen, zoals het type browser, het besturingssysteem, de datum of het uur van het bezoek, kan Toptechshop “cookies” gebruiken. Cookies op zich kunnen niet gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een cookie is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt gestuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer.

Spamming

Toptechshop doet op generlei wijze aan “spamming”. “Spamming” kan men omschrijven als het ongevraagd, herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails, meestal van publicitaire aard, aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar hebben gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer wij echter van oordeel zijn dat een van onze producten voor u van belang kan zijn, dan zullen wij u via e-mail daarvan op de hoogte stellen, waarbij we u ook de keus laten deze dienst te weigeren.

Persoonlijk gegevens en minderjarigen

Uit respect voor de privésfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 op onze website(s) geen enkel persoonlijk gegeven te verstrekken. Toptechshop wil niet voorbedacht persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen, noch wil het die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent (ouders, voogd).

Onze website(s) bereiken een ruim publiek en zijn noch ontworpen, noch bedoeld om persoonlijke gegevens van minderjarige te verzamelen. Wij verzoeken de ouders wel toezicht te houden op hun minderjarige kinderen wanneer deze surfen op het internet.

Links naar andere website(s)

Bij wijze van service naar onze klanten toe kunnen onze website(s) hyperlinks bevatten naar andere website(s) die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door Toptechshop. Toptechshop kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website(s), noch voor de gegevensbeveiliging door de derden die ze beheren. Gelieve ook te noteren dat deze gegevensbeveiliging kan verschillen van de beveiliging waarover in dit privacybeleidsdocument wordt gesproken. Wij raden u dan ook aan hun beleid op dit vlak te controleren en te taxeren voor u uw persoonlijke gegevens aan hen toevertrouwt.

Contact met Toptechshop

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze eerbiediging van dit privacybeleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te zenden om de kwaliteit van dit privacybeleid te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met Toptechshop via het contactformulier op de website(s). Wij verzekeren u dat wij al het mogelijke doen om voortdurend de beveiliging en veiligheid te verzekeren van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Voor meer informatie over het gebruik van onze website(s) verzoeken wij u tevens aandachtig onze “Gebruiksvoorwaarden” te lezen.

Versie:januari 2022